2022 නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භය

2022 නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භය

2022 නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී පවත්වන ලද උත්සවය - මේ සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා, අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා ඇතුලු අමාත්‍යාංශ නිලධාරි මණ්ඩලය සහභාගි විය.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *