සැලසුම් අංශය

 • අසාධාරණ වෙළෙඳ පිළිවෙත්වලදී පාරිභෝගිකයාට සහන සැලසීම.
 • අධ්‍යාපනය සහ දැනුවත් කිරීම තුළින් පාරිභෝගිකයින් සවිබල ගැන්වීම.
 • තරඟ විරෝධී චර්යාවන්ට එරෙහිව වෙළෙන්දන් හා නිෂ්පාදකයින් ආරක්ෂා කරමින් යහපත් තරඟකාරිත්ව ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් කරනු ලබන පහත සදහන් කටයුතු සමාලෝචනය කිරීම


 • වෙළෙඳපොළ ඇතුළත හෝ වෙළඳපොළේ සැලකියයුතු කොටසක දේශීය වෙළදාම හෝ ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ වූ ආධිපත්‍ය තත්ත්වයක් අනිසි ලෙස යොදාගැනීම ඉවත්කිරීම.
 • දේශීය හෝ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳාමට හෝ ආර්ථික සංවර්ධනයට අහිතකර ලෙස බලපාන තරඟකාරීත්වය මැඩපැවැත්වීම
 • තරඟ විරෝධී හා ආධිපත්‍ය තත්ත්වයන් අනිසි ලෙස යොදාගැනීම පිළිබඳ විමර්ශන හෝ පරීක්ෂණ සිදුකිරීම.
 • භාණ්ඩ හෝ සේවා සපයන තැනැත්තන් අතර ඵලදායී තරඟකාරීත්වය පවත්වාගෙන ගැනීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල, ඒවා ලබාගත හැකිවීම සහ ඒවායේ තත්ත්වය සහ සපයන වර්ගය සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයින්ගේ, මිලදීගන්නන්ගේ සහ භාණ්ඩ හා සේවා භාවිතා කරන අයගේ අයිතිවාසිකම් සහ සම්බන්ධතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම
 • මිලදී ගැනීමට තබා ඇති භාණ්ඩ සහ සේවාවල තත්ත්වය, ප්‍රමාණය, ශක්තිය, පිරිසිදුකම, ප්‍රමිති සහ මිල පිළිබඳව පාරිභෝගිකයින් දැනුවත් කිරීම.
 • පනතේ නිශ්චිතව සඳහන් කර ඇති යම් කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සහ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම.
 • වෙළෙඳපොල තරඟකාරීත්වය අඩු ඵලදායීතාවෙන් පවතින අවස්ථාවලදී වෙළෙඳපොළෙහි තරඟකාරී මිල ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • වෙළෙඳපොළ තත්ත්වය සහ පාරිභෝගික කටයුතුවලට අදාලව අධ්‍යයන භාරගැනීම, වාර්තා පළකිරීම, සහ මහජනතාවට තොරතුරු සැපයීම.
 • පාරිභෝගිකයින්ගේ මනා සෞඛ්‍යය, ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතභාවය සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික අධ්‍යයනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • වෙළෙදපොල තත්ත්වය සහ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු වෙනත් ආයතන සමඟ හුවමාරු කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීම
 • මාර්ගගත වෙළඳ ගනුදෙනු සඳහා මාර්ගෝපදේශයක් සකස් කිරීම සහ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සමඟ මඟ පෙන්වීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 • ආනයනික හා දේශීයව නිපදවන භාණ්ඩවල ගුණාත්මකභාවය සහ එම භාණ්ඩවලට අදාළ ප්‍රමිතීන් නියාමනය කරන ආයතනවල තොරතුරු ඇතුළත් දත්ත සමුදායක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සමඟ සම්බන්ධීකරණය හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • ආහාර හා ආහාර නොවන ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ වෙනත් ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සමඟ මඟ පෙන්වීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 • ඖෂධ පිළිබඳ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සමඟ සම්බන්ධීකරණය හා වාර්තා පවත්වා ගැනීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සමඟ මග පෙන්වීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 • 1977 දක්වා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සමඟ මග පෙන්වීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම භාෂා තුනෙන්ම සෘජු දුරකථන අංකයට පණිවිඩ ලැබීම සහ සක්‍රීය කිරීම වේගවත් කිරීම
 • වෙළඳ විෂමාචාරය පිළිබඳව මහජනතාවගෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම සහ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සමඟ මග පෙන්වීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 • පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සමඟ මග පෙන්වීම සහ සම්බන්ධීකරණය ලේබල් කිරීම මගින් පාරිභෝගිකයාට තොරතුරු ප්‍රචාරණය කිරීම අනිවාර්ය කිරීම
 • පාරිභෝගික අධිකාරි පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ කටයුතු සිදු කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇතිවන ගැටළු සම්බන්ධව සොයා බලා ගැටළු ඇතොත් නැවත එම පනත සංශෝධන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට එය බලාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම
 • පාරිභෝගිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම සම්බන්ධ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී (ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට) අවශ්‍ය සහාය ලබාදීම.