එළවළු මිලදී ගැනීම

එළවළු වර්ග එකොළහක් සැපයීම සඳහා සමිති පහක් එක් වී මුලික වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර කූඩ (Crates) දහසක් ලබාගැනීම සම්බන්ධව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සමඟ දැනට සාකච්ඡා කර ඇත.එළවළු සපයන්නන්ගේ අනන්‍යතාවය පැහැදිලි වන අයුරින් නම හා ජංගම දුරකථන අංකය කූඩ වල සටහන් කිරීමටත්, ගුණාත්මකභාවයෙන් තොර වන්නේ නම් ආපසු හරවා යැවීමටත් ක්‍රියා කෙරේ. එළවළු මිලදී ගෙන අලෙවි කරන කටයුතු ආරම්භ කරන දින වකවානු සමිති වලින් ලබා ගැනීම සිදුකරන අතර මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව වගකීම දරන අතර එළවලු බෙදාහැරීමේ ප්‍රථම වැඩසටහන 2021.02.23 වන දින ගරු අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දකුණු පළාතේ කොටපොල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය හා මාතර විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය සම්බන්ධ කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.වී මිලදී ගැනීම

2021 මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සමුපකාර ක්ෂේත්‍රයද සෘජුව දායක වීමට වැඩසටහනක් සංවිධානය කර ඇත. ඒ අනුව දිවයින පුරා විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති හා සහල් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිති සතු වී ගබඩා සඳහා වී මිලදී ගැනීමට 4%ක සහන පොලීය යටතේ ණය මුදල් ලබා දීම සඳහා ග්‍රාමීය බැංකු මහා සංගමය සහ රේඛිය සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව ඉදිරිපත් වී ඇත. ඒ අනුව ග්‍රාමීය බැංකු ජාතික සංගමය 6.5 % පොලියට ණය මුදල් සමුපකාර සමිතිවලට ලබා දෙන අතර 2.5 % පොලී සහනාධාරයක් ග්‍රාමීය බැංකු ජාතික සංගමයට රේඛීය සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබා දේ. මේ යටතේ රැස් කර ගනු ලබන වී සහල් බවට පත් කොට COOP සන්නාමය යටතේ සමුපකාර අලෙවි ජාලය හරහා බෙදා හැරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසමක්ම ආවරණය වන පරිදි කාන්තා ව්‍යාවසායිකාවන් මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන කුඩා සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලය (Home Shop) ස්ථාපිත කිරීම.

මෙරට සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසමක්ම ආවරණය වන පරිදි කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත (Home Shop) කුඩා සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලය ස්ථාපිත කිරීමට 2022 අයවැය මගින් රුපියල් මිලියන 15,000ක ප්‍රතිපාදන මෙම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය වෙත වෙන් කර ඇත.

ග්‍රාමීය පවුල් ඒකකයන්හි ව්‍යවසායකත්වයට රුචිකත්වයක් දක්වන කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් හඳුනාගෙන ව්‍යවසායකත්ව මඟ පෙන්වීම හා මුලික ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය සඳහා සහාය වීම තුලින් එක් ගමකට එක් කාන්තා ව්‍යවසායිකාවක් ලෙස මෙම වැඩසටහන කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් මුලික කරගත් දීපව්‍යාප්ත නව ආර්ථික සංවර්ධන ප්‍රවේශයකට මුල පිරීමක් වේ. තවද, ග්‍රාමීය ජනතාවගේ පෝෂණ අවශ්‍යතා සැපිරීම හා ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නඟාසිටුවීම ඉතාමත් අසීරු කාර්යක් වූ අතර උපදින දරුවන් ඇතුළුව පවුලේ සියලුදෙනාගේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවයට යම් සහනයක් සැලසීම ද මෙම වැඩසටහන මගින් අපේක්ෂිතය.

මෙමඟින් ග්‍රාමීය අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනය වනවා මෙන්ම ග්‍රාමීය නිෂ්පාදන සඳහා ගම තුළ වෙළඳපලක් සැකසීම, ග්‍රාමීය ප්‍රජාව ක්‍රමවත් වියදම් හා පරිභෝජන රටාවකට හුරු කිරීම, ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආදායම් ඉහල නැංවීම හා ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා ද දායක වනු ඇත. අතිරික්ත කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන මිලදී ගෙන බෙදා හැරීම සඳහා ද මෙම යාන්ත්‍රණය ඵලදායීව යොදා ගත හැකිය.